Samosprávy

Samosprávy

Spolupráca so samosprávami

KOOR poskytuje svoje služby najmä formou garantovaných energetických služieb (EPC – Energy Performance Contracting) alebo energetického kontraktingu (ESC – Energy Supply Contracting).

Obec Ivanka pri Dunaji

Zrekonštruované celky

 • Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia
 • Nové vzdušné a zemné vedenie vrátane optického
 • Nový kamerový systém napojený na dátovú optickú sieť
 • Nové elektro nabíjacie stanice pre elektro-bicykle
 • Inteligentné riadenie a monitorovanie verejného osvetlenia
 • Dynamická regulácia osvetlenia podľa intenzity premávky a času prevádzky

Výsledok

 • Celkový počet nových stožiarov pre verejné osvetlenie: 189 ks
 • Celkový počet modernizovaných svietidiel na prech. pre chodcov: 7 ks
 • Celkový počet svietidiel v sústave verej. osvetlenia: 1 140 ks
 • Počet vymenených svietidiel na betónových stožiaroch: 431 ks
 • Počet svietidiel doplnených na betónové stožiare: 231 ks
 • Počet vymenených svietidiel na oceľových stožiaroch: 289 ks
 • Počet nových svetelných miest na hliníkových stožiaroch (počet svietidiel): 189 ks
 • Nové káblové zemné vedenia: 8 342 m
 • Nové káblové vzdušné vedenia: 2 800 m
 • Priemyselné kamery: 5 ks
 • Nabíjacie stanice pre elektro-bicykle: 3 ks
 • Prípojky na ďalšie kamery: 35 ks
 • Prípojky na nabíjanie bicyklov: 19 ks
 • Prípojné miesta pre vianočnú a slávnostnú výzdobu: 400 ks

Projekt v obci Ivanka pri Dunaji je príkladom toho, ako zabezpečiť pre obyvateľov technológie zodpovedajúce aktuálnym trendom a pripraviť sa na smart riešenia. V rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia a inovatívne technológie v tejto obci budú osadené nové svetelné body, stožiare, vzdušné a zemné vedenie vrátane optického vedenia, kamerový systém napojený na dátovú optickú sieť a elektro nabíjacie stanice pre elektro-bicykle. Súčasťou projektu bude aj inteligentné riadenie a monitorovanie verejného osvetlenia.

Realizáciou projektu v rozsahu všetkých troch etáp občania obce získajú predovšetkým normou stanovené osvetlenie ulíc, prijemné prostredie v nočných hodinách v parkoch a na námestiach a estetickejší denný obraz obce. Obec získa bezpečné osvetlenie pre údržbu a prevádzku s minimálnymi možnými nákladmi na elektrickú energiu vďaka dynamickej regulácii osvetlenia a vysokorýchlostnú dátovú metropolitnú sieť. 

Každá cestná komunikácia – ulica a verejné priestranstvo boli zatriedené podľa STN EN 13201 do príslušnej triedy osvetlenia komunikácie podľa účelu využitia, intenzity premávky a typu užívateľov. V zmysle uvedeného bude na hlavých uliciach osvetlenie intenzívnejšie a na vedľajších slabšie. Osvetlenie bude po sprevádzkovaní systému riadenia dynamicky riadené podľa intenzity premávky a času prevádzky.

Na vybudovanej infraštruktúre bude môcť obec bez obmedzení vybudovať kamerový systém, monitorovací systém dopravy, kvality ovzdušia, kvality vôd, informačné systémy, verejný vysokorýchlostný zabezpečený internet v parkoch a námestiach, sieť pre pripojenie IoT zariadení napríklad v odpadovom hospodárstve a ďalších službách, ktoré budú môcť v budúcnosti prispievať k vyššej kvalite života v obci.

Plánované ukončenie projektu je v apríli 2023 a ďalších 6 rokov bude spoločnosť KOOR v zmysle podpísanej zmluvy o dielo rozširovať svetelnú sústavu verejného osvetlenia.

Obec Trhová hradská

Zrekonštruované celky

 • Nové kotolne a riadenie vykurovania v škole a OÚ
 • Termostatizácia a základné hydraulické vyregulovanie
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Výsledok

 • Úspora 21% tepla ročne na vykurovaní
 • Úspora 24% tepla na prípravu OPV
 • Zníženie produkcie CO2 o viac ako 20%
 • Zvýšenie komfortu pre žiakov a personál ZŠ a OÚ
 • Zvýšenie spoľahlivosti zariadení
 • Možnosť diaľkového sledovania aj pre obec

Projekty realizované v obci Trhová Hradská sú príkladom toho, čo vie spoločnosť KOOR urobiť pre samosprávy. Postupne tam boli zrealizované rekonštrukcie kotolní v škole a na obecnom úrade, ako aj výmena verejného osvetlenia.

Pôvodná kotolňa v škole bola v havarijnom stave. Bolo v nej 12 závesných kotlov o celkovom výkone 420 kW, ktoré už dosluhovali a boli pre tento objekt zbytočne predimenzované. Namiesto nich boli nainštalované dva kotly UltraGas o celkovom výkone 300 kW. Sú to efektívnejšie zariadenia, ktoré dokážu lepšie spracovať médium a dodávať teplo výhodnejšie.

Vďaka tejto rekonštrukcii dosahujeme v škole úspory zhruba 30-35 % pôvodnej spotreby tepla. Obec ako zriaďovateľ školy spláca túto investíciu, ktorú zaplatila spoločnosť KOOR, z dosiahnutých úspor.

Rovnaký model financovania bol použitý aj pri rekonštrukcii na obecnom úrade, kde sa uskutočnila okrem výmeny kotolne aj výmena okien. Pôvodné dva kotly o celkovom výkone 180 kW boli nahradené jedným o výkone 100 kW.

Okrem energetických úspor obec znížila aj produkciu CO2. Ročne vyprodukujú zrekonštruované kotolne o vyše 20 ton CO2 menej ako v predchádzajúcich obdobiach.

Ďalším úspešným projektom, ktorý sme v spolupráci s touto obcou realizovali, je výmena verejného osvetlenia. Keďže verejné osvetlenie v obci bolo staré a už nevyhovujúce, obec sa ho rozhodla vymeniť. Svetelné zdroje boli vymenené za nové moderné LED zdroje. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena kabeláže. Aj túto investíciu spláca obec z dosiahnutých úspor.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou KOOR?

 • Sme etablovaný tím s unikátnym technologickým know-how v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov.
 • Zabezpečujeme komplexné služby, od ideového koncepčného návrhu, cez overenie efektívnosti návrhu, projektovú dokumentáciu až po financovanie, realizáciu a prevádzku energetickej infraštruktúry.
 • Poskytujeme vysoký technologický štandard realizácie projektov.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk