Školy

Školy

Spolupráca so školami

KOOR poskytuje svoje služby najmä formou garantovaných energetických služieb (EPC – Energy Performance Contracting) alebo energetického kontraktingu (ESC – Energy Supply Contracting).

SOŠSaP sv. Jozafáta v Trebišove

Zrekonštruované celky

 • Osadenie nového teplovodu
 • Rekonštrukcia kotolne a zriadenie nových strojovní
 • Výmena stropných ventilačných jednotiek
 • Zateplenie budov a oprava poškodených striech, opláštenie budovy
 • Osadenie fotovoltických panelov
 • Implementácia IoT zariadení

Výsledok

 • Úspora 25% pri dodávke tepla
 • Zníženie produkcie CO2 o 40 ton
 • Úspora nákladov na elektrickú energiu po zapojení fotovoltiky
 • Zvýšenie komfortu pre žiakov, učiteľov a ostatný personál
 • Zvýšenie spoľahlivosti zariadení
 • Smart riešenie – meranie IoT – online sledovanie spotrieb energie a tepla
MicrosoftTeams-image (6)

Spoločnosť KOOR Východ realizovala v areáli tejto školy tri projekty formou garantovanej energetickej služby. V úvode zrealizovala najdôležitejšie úsporné opatrenia, a to rekonštrukciu tepelného hospodárstva. Osadili sme nový predizolovaný teplovod v dĺžke 200 metrov k výcvikovej hale, boli tak vytvorené nové, efektívnejšie trasy k jednotlivým pavilónom. Jednotlivé budovy v areáli školy sme zateplili, opravili sme poškodené strechy a opláštenie jednej z budov.

V rámci druhej etapy KOOR Východ zrekonštruoval kotolňu a zriadil nové strojovne v dvoch pavilónoch školy, čím sa úplne zamedzilo havarijným stavom, ktoré boli v minulosti bežné. Po rekonštrukcii je možné vykurovať aj veľkú halu určenú na odborný výcvik, a to vďaka výmene pôvodných starých fukárov za moderné úsporné stropné ventilačné jednotky.

Posledný projekt realizovaný formou garantovanej energetickej služby bol zameraný na lokálnu výrobu a spotrebu elektrickej energie a implementáciu IoT zariadení. V škole vďaka nim prebieha online sledovanie spotrieb elektriny a tepla, čo pomáha vytvárať podmienky pre dlhodobé znižovanie nákladov na energie.

KOOR Východ osadil fotovoltické panely na streche prístavby pri výrobnej hale. Vyrobenú elektrickú energiu bude škola využívať na spotrebu v rámci celého areálu a v letných mesiacoch najmä na prevádzku kuchynských spotrebičov a klimatizácie v ubytovacej časti areálu. Inštalovaný výkon celkovo predstavuje 37,8 kWp a do plnej prevádzky bude projekt uvedený do polovice mája 2022.

priemyslenahala_1

Základná škola s materskou školou, Častá

Zrekonštruované celky

 • Nová kotolňa a riadenie vykurovania
 • Výmena okien a zateplenie budovy

Výsledok

 • Úspora vyše 20% tepla ročne na vykurovaní
 • Zníženie produkcie CO2 o viac ako 20%
 • Zníženie nákladov na pracovnú silu
 • Zvýšenie komfortu pre žiakov a personál ZŠ
 • Zvýšenie spoľahlivosti zariadení
 • Možnosť diaľkového sledovania

Základná škola v Častej sa borila s rovnakým problémom ako mnoho iných obecných škôl – vysoké náklady na energie, netesniace okná, nezateplená budova. So spoločnosťou KOOR uzatvorila koncesionársku zmluvu, v rámci ktorej KOOR prevzal na 12 rokov prevádzku kotolne a zrekonštruoval ju.

Pôvodná kotolňa bola vybavená štyrmi starými plynovými kotlami, z toho dva boli nefunkčné, takže škola potrebovala urgentne riešiť vykurovanie celého objektu. Kotly boli vymenené za dva nové kondenzačné značky Hoval. Zároveň bola prerobená rozvodová sústava, ktorá bola dovtedy poháňaná len jedným obehovým čerpadlom. To znamenalo, že sa nedalo kúriť iba v niektorých častiach, pavilónoch školy. Po rekonštrukcii už vie škola kúriť, respektíve regulovať teplotu podľa potreby a vyťaženosti jednotlivých pavilónov.

Vďaka tomu šetrí viac ako 20% spotreby plynu, čo ročne zabezpečí aj úsporu na produkcii CO2 viac ako 20 ton. K týmto dobrým výsledkom pomohli aj ďalšie energeticky úsporné opatrenia – výmena okien a zateplenie budovy, ktoré tiež zabezpečila spoločnosť KOOR.

Kotolňa je riadená na diaľku, dispečér spoločnosti KOOR má priamy online prístup ku kotlom v kotolni. Na diaľku tak dokáže skontrolovať všetky procesy, ktoré v nej prebiehajú. Škola tak nepotrebuje zamestnávať kuriča a šetrí na personálnych nákladoch.

hovaly2

Obec Trhová hradská

Zrekonštruované celky

 • Nové kotolne a riadenie vykurovania v škole a OÚ
 • Termostatizácia a základné hydraulické vyregulovanie
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Výsledok

 • Úspora 21% tepla ročne na vykurovaní
 • Úspora 24% tepla na prípravu OPV
 • Zníženie produkcie CO2 o viac ako 20%
 • Zvýšenie komfortu pre žiakov a personál ZŠ a OÚ
 • Zvýšenie spoľahlivosti zariadení
 • Možnosť diaľkového sledovania aj pre obec

Projekty realizované v obci Trhová Hradská sú príkladom toho, čo vie spoločnosť KOOR urobiť pre samosprávy. Postupne tam boli zrealizované rekonštrukcie kotolní v škole a na obecnom úrade, ako aj výmena verejného osvetlenia.

Pôvodná kotolňa v škole bola v havarijnom stave. Bolo v nej 12 závesných kotlov o celkovom výkone 420 kW, ktoré už dosluhovali a boli pre tento objekt zbytočne predimenzované. Namiesto nich boli nainštalované dva kotly UltraGas o celkovom výkone 300 kW. Sú to efektívnejšie zariadenia, ktoré dokážu lepšie spracovať médium a dodávať teplo výhodnejšie.

Vďaka tejto rekonštrukcii dosahujeme v škole úspory zhruba 30-35 % pôvodnej spotreby tepla. Obec ako zriaďovateľ školy spláca túto investíciu, ktorú zaplatila spoločnosť KOOR, z dosiahnutých úspor.

Rovnaký model financovania bol použitý aj pri rekonštrukcii na obecnom úrade, kde sa uskutočnila okrem výmeny kotolne aj výmena okien. Pôvodné dva kotly o celkovom výkone 180 kW boli nahradené jedným o výkone 100 kW.

Okrem energetických úspor obec znížila aj produkciu CO2. Ročne vyprodukujú zrekonštruované kotolne o vyše 20 ton CO2 menej ako v predchádzajúcich obdobiach.

Ďalším úspešným projektom, ktorý sme v spolupráci s touto obcou realizovali, je výmena verejného osvetlenia. Keďže verejné osvetlenie v obci bolo staré a už nevyhovujúce, obec sa ho rozhodla vymeniť. Svetelné zdroje boli vymenené za nové moderné LED zdroje. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena kabeláže. Aj túto investíciu spláca obec z dosiahnutých úspor.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou KOOR?

 • Sme etablovaný tím s unikátnym technologickým know-how v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov.
 • Zabezpečujeme komplexné služby, od ideového koncepčného návrhu, cez overenie efektívnosti návrhu, projektovú dokumentáciu až po financovanie, realizáciu a prevádzku energetickej infraštruktúry.
 • Poskytujeme vysoký technologický štandard realizácie projektov.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk