Vykurovacie systémy

Vykurovacie systémy

Pre zákazníkov ponúkame kvalitu garantovanú modernými technológiami s nepretržitým monitoringom. Riešenia aplikujeme formou inštalácie zariadení obnoviteľných zdrojov energie, rekonštrukciou starých kotolní alebo výstavbou nových zdrojov tepla v nových, alebo revitalizovaných budovách. V kombinácií s novými technologickými zariadeniami zabezpečujeme aj výmenu okien a zateplenie budov, čo zákazníkovi prináša uspokojivé výsledky dosahovaných úspor.

Cieľom je, aby v rámci analyzovanej budovy došlo k výraznej úspore nielen v budúcej výrobe tepla, ale aj v jej spotrebe. Pre dosiahnutie uspokojivých výsledkov úspor pre zákazníka navrhujeme komplexné riešenie, ktoré je vytvorené na základe získaných informácií o konštrukcií budovy, spotrebe tepla, teplej vody, stave rozvodov médií a používaných režimových opatrení.

Variabilita riešení

Plynová kotolňa

Ide o klasické riešenie kotolne s prívodom plynu z regulačnej stanice plynu, s prívodom vody a elektrickej energie. Umiestnené sú tu kotle, systém pre expanziu vody, úpravňa vody, rozdeľovač a zberač vykurovacieho systému, rozvádzač merania a regulácie s dátovým pripojením na diaľkové riadenie kotolne. V prípade požiadavky na prípravu ohriatej pitnej vody je v kotolni osadený aj zásobník na teplú vodu.

Plynová kotolňa bez prípojky plynu

Na miestach, kde nie je prípojka plynu, a buď nie je možné ju vybudovať alebo to je neekonomické, ale je záujem zabezpečiť komfortnú a ekonomickú prevádzku, je riešením vybudovanie kotolne s kondenzačnými kotlami a umiestnenie zásobníkov na LPG, do ktorých je možné umiestniť palivo vždy na niekoľko mesiacov prevádzky dopredu.

Biomasa

Na rozdiel od vykurovania plynom, kotly na biomasu spaľujú ekologickú a obnoviteľnú surovinu – drevné pelety. Vykurovanie objektu peletami je plne automatické, nakoľko peletový kotol s pokročilou reguláciou reaguje automaticky na zmeny potreby tepla v objekte. Pelety sú do kotla dávkované automaticky závitovým dopravníkom priamo zo skladu. Táto forma vykurovania je preto náročnejšia na priestor.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je ekologickým zdrojom energie, čo je v súčasnosti veľkou výhodou, hlavne pri rastúcich legislatívnych požiadavkách na šetrenie prírody a prírodných zdrojov. Preto všade tam, kde je požiadavka na menší objem tepla, inštalujeme ako zdroj tepla elektrické tepelné čerpadlo so strojovňou, v ktorej sa nachádzajú všetky zariadenia potrebné pre zabezpečenie dodávky tepla do objektu.

Odovzdávacia stanica tepla

Ďalšou ekologickou možnosťou vykurovania objektu je pripojenie sa na centrálny zdroj tepla, ak je takýto zdroj v danej lokalite k dispozícií. Pre bezpečnú a kvalitnú dodávku tepla z centrálneho zdroja sa v budove vybuduje odovzdávacia stanica tepla, ktorá funguje rovnako spoľahlivo, ako akákoľvek iná kotolňa, avšak bez potreby spaľovania fosílnych palív v budove.

Kotolňa v technickej miestnosti budovy

Umiestnenie do technickej miestnosti nachádzajúcej sa priamo v objekte je jednou z najrozšírenejších možností inštalácie kotolne. Technická miestnosť sa môže nachádzať v suteréne objektu alebo na prízemí objektu, musí však byť s dobrou prístupnosťou a možnosťou prívodu vzduchu do miestnosti.

Kotolňa v lodnom kontajneri

V prípadoch, keď nie je v budove priestor pre umiestnenie kotolne, ponúkame možnosť umiestnenia celej kotolne do lodného kontajnera umiestneného v blízkosti budovy. Podmienkou umiestnenia takéhoto kontajnera však je, aby bol pozemok dostatočne veľký a právne vysporiadaný.

Kotolňa na streche objektu

Podobne ako v predošlom prípade, keď nie je možné umiestniť kotolňu priamo v budove, vieme ju nainštalovať na strechu objektu. Ak je to staticky možné, kotolňa môže byť umiestnená v kontajneri, alebo v stavebnej súčasti budovy. Taktiež je možná inštalácia samostatnej kaskády čerpadiel bez potreby riešenia dodatočných stavebných konštrukcií.

Servisná aplikácia pre riadenie zdrojov tepla

Diaľkový monitoring a dispečing

Prevádzku energetických celkov riadi centrálny monitorovací a riadiaci softvér prostredníctvom dispečingu. Dispečer sa vie kedykoľvek online spojiť s riadiacou jednotkou v kotolni, vie ovládať kotle, čerpadlá, a aj jednotlivé vykurovacie okruhy a nastavovať ich parametre. Všetky dôležité parametre z kotolne sú archivované v servisnej aplikácií a je možné ich vizualizovať do prehľadných tabuliek a grafov, čím zákazník získava kompletný prehľad o energiách vo svojich budovách a vidí reálne dosiahnuté úspory pomocou našich riešení.

Okrem technických riešení ponúkame aj zaujímavé riešenia financovania projektov, kde podľa finančných možností a predstáv zákazníka vieme nastaviť ekonomickú stránku projektu.

3D modely

Inovácie sú nám blízke, vidno to aj na procese prípravy našich projektov. Pracujeme s 3D modelmi inštalácií, ktoré umožňujú rôzne rezy a pohľady v akomkoľvek uhle. Hlavnými benefitmi pre nás i našich klientov sú: presný výkaz výmer, bezkolízne ťahanie rúr a sietí, ale aj minimalizovanie práce naviac a navyšovanie rozpočtu. V 3D schéme sa vieme priblížiť na úroveň jednotlivých častí, pri ktorých sú uvedené informácie o danom prvku, čo uľahčí prevádzku systému a odstraňovanie prípadných porúch.

3D model bol vytvorený pomocou BIM modelového programu (Revit).

Tlak na udržateľné znižovanie emisií CO2 ale aj požiadavky na prevenciu pred ekologickými haváriami starých a opotrebovaných technológií nútia majiteľov budov hľadať riešenia tohto problému. Často ich brzdí nedostatok financií. Východiskom z tejto situácie je práve metóda EPC, ktorá je pre našich zákazníkov ekonomicky výhodná.

Ide o komplexnú energetickú službu, ktorá zahŕňa prípravu, realizáciu a následné dlhodobé sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov realizovaných energeticky úsporných opatrení, kedy zadávateľovi zmluvne garantujeme úroveň energetických úspor. Investícia a všetky súvisiace náklady na energeticky úsporné opatrenia sa postupne splácajú počas trvania zmluvného vzťahu z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov na energiu. Táto metóda znižuje nároky na investičný kapitál zadávateľovi tým, že umožňuje až 100-percentné financovanie nákladov.

Viac informácií sa dozviete v časti ENERGETICKÉ SLUŽBY

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA