Digital Energy Service Platform

Digital Energy Service Platform

Cieľom projektu je digitalizácia procesov vytvorením platformy digitálnych energetických služieb, ktorá umožní:

  • spravovať vlastné digitálne údaje,
  • zaviesť komplexný systém, získavanie a vyhodnocovanie údajov o zákazníkoch,
  • mať vlastné dáta, ale aj dáta zákazníkov na vlastných serveroch,
  • mať prehľad o tom, ktoré programy a akým spôsobom majú prístup k výrobným a osobným údajom klientov a k údajom spol. KOOR,
  • monitorovať fungovanie záložných a záložných bezpečnostných systémov.

Úlohou nórskeho partnera, spoločnosti Sintef, je výmena skúseností, prenos know-how z Nórska v oblasti digitálnych riešení v Smart City (najmä v segmente budov), podpora a spolupráca vo fáze tvorby architektúry integrovanej platformy digitálnych energetických služieb v segmente Building.

Týmto projektom dosiahneme lepší energetický manažment budov a prispejeme k zelenšej budúcnosti.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.“

Projekt Digital Energy Service Platform získal grant z Nórska v sume 735 957,06 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 129 874,77€ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je digitalizácia procesov vytvorením platformy digitálnych energetických služieb.

Prijímateľ: KOOR, s.r.o.
Výška grantu: 865 831,83 EUR
Termín realizácie projektu: 1. 2. 2022 – 31. 1. 2024
Nórsky partner v projekte: SINTEF AS

,,Podporené grantom od nórskych občanov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“.

www.norwaygrants.sk
Príkazné zmluvy

O grantoch

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Seminár 27.10.

Seminár 21.7.

Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
Máte záujem o služby, ktoré poskytuje KOOR?
POŠLITE NÁM SVOJ DOTAZ