Referencie

Samosprávy

Obec Ivanka pri Dunaji

Zrekonštruované celky

 • Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia
 • Nové vzdušné a zemné vedenie vrátane optického
 • Nový kamerový systém napojený na dátovú optickú sieť
 • Nové elektro nabíjacie stanice pre elektro-bicykle
 • Inteligentné riadenie a monitorovanie verejného osvetlenia
 • Dynamická regulácia osvetlenia podľa intenzity premávky a času prevádzky

Výsledok

 • Celkový počet nových stožiarov pre verejné osvetlenie: 189 ks
 • Celkový počet modernizovaných svietidiel na prech. pre chodcov: 7 ks
 • Celkový počet svietidiel v sústave verej. osvetlenia: 1 140 ks
 • Počet vymenených svietidiel na betónových stožiaroch: 431 ks
 • Počet svietidiel doplnených na betónové stožiare: 231 ks
 • Počet vymenených svietidiel na oceľových stožiaroch: 289 ks
 • Počet nových svetelných miest na hliníkových stožiaroch (počet svietidiel): 189 ks
 • Nové káblové zemné vedenia: 8 342 m
 • Nové káblové vzdušné vedenia: 2 800 m
 • Priemyselné kamery: 5 ks
 • Nabíjacie stanice pre elektro-bicykle: 3 ks
 • Prípojky na ďalšie kamery: 35 ks
 • Prípojky na nabíjanie bicyklov: 19 ks
 • Prípojné miesta pre vianočnú a slávnostnú výzdobu: 400 ks

Projekt v obci Ivanka pri Dunaji je príkladom toho, ako zabezpečiť pre obyvateľov technológie zodpovedajúce aktuálnym trendom a pripraviť sa na smart riešenia. V rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia a inovatívne technológie v tejto obci budú osadené nové svetelné body, stožiare, vzdušné a zemné vedenie vrátane optického vedenia, kamerový systém napojený na dátovú optickú sieť a elektro nabíjacie stanice pre elektro-bicykle. Súčasťou projektu bude aj inteligentné riadenie a monitorovanie verejného osvetlenia.

Realizáciou projektu v rozsahu všetkých troch etáp občania obce získajú predovšetkým normou stanovené osvetlenie ulíc, prijemné prostredie v nočných hodinách v parkoch a na námestiach a estetickejší denný obraz obce. Obec získa bezpečné osvetlenie pre údržbu a prevádzku s minimálnymi možnými nákladmi na elektrickú energiu vďaka dynamickej regulácii osvetlenia a vysokorýchlostnú dátovú metropolitnú sieť. 

Každá cestná komunikácia – ulica a verejné priestranstvo boli zatriedené podľa STN EN 13201 do príslušnej triedy osvetlenia komunikácie podľa účelu využitia, intenzity premávky a typu užívateľov. V zmysle uvedeného bude na hlavých uliciach osvetlenie intenzívnejšie a na vedľajších slabšie. Osvetlenie bude po sprevádzkovaní systému riadenia dynamicky riadené podľa intenzity premávky a času prevádzky.

Na vybudovanej infraštruktúre bude môcť obec bez obmedzení vybudovať kamerový systém, monitorovací systém dopravy, kvality ovzdušia, kvality vôd, informačné systémy, verejný vysokorýchlostný zabezpečený internet v parkoch a námestiach, sieť pre pripojenie IoT zariadení napríklad v odpadovom hospodárstve a ďalších službách, ktoré budú môcť v budúcnosti prispievať k vyššej kvalite života v obci.

Plánované ukončenie projektu je v apríli 2023 a ďalších 6 rokov bude spoločnosť KOOR v zmysle podpísanej zmluvy o dielo rozširovať svetelnú sústavu verejného osvetlenia.

Obec Trhová hradská

Zrekonštruované celky

 • Nové kotolne a riadenie vykurovania v škole a OÚ
 • Termostatizácia a základné hydraulické vyregulovanie
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Výsledok

 • Úspora 21% tepla ročne na vykurovaní
 • Úspora 24% tepla na prípravu OPV
 • Zníženie produkcie CO2 o viac ako 20%
 • Zvýšenie komfortu pre žiakov a personál ZŠ a OÚ
 • Zvýšenie spoľahlivosti zariadení
 • Možnosť diaľkového sledovania aj pre obec

Projekty realizované v obci Trhová Hradská sú príkladom toho, čo vie spoločnosť KOOR urobiť pre samosprávy. Postupne tam boli zrealizované rekonštrukcie kotolní v škole a na obecnom úrade, ako aj výmena verejného osvetlenia.

Pôvodná kotolňa v škole bola v havarijnom stave. Bolo v nej 12 závesných kotlov o celkovom výkone 420 kW, ktoré už dosluhovali a boli pre tento objekt zbytočne predimenzované. Namiesto nich boli nainštalované dva kotly UltraGas o celkovom výkone 300 kW. Sú to efektívnejšie zariadenia, ktoré dokážu lepšie spracovať médium a dodávať teplo výhodnejšie.

Vďaka tejto rekonštrukcii dosahujeme v škole úspory zhruba 30-35 % pôvodnej spotreby tepla. Obec ako zriaďovateľ školy spláca túto investíciu, ktorú zaplatila spoločnosť KOOR, z dosiahnutých úspor.

Rovnaký model financovania bol použitý aj pri rekonštrukcii na obecnom úrade, kde sa uskutočnila okrem výmeny kotolne aj výmena okien. Pôvodné dva kotly o celkovom výkone 180 kW boli nahradené jedným o výkone 100 kW.

Okrem energetických úspor obec znížila aj produkciu CO2. Ročne vyprodukujú zrekonštruované kotolne o vyše 20 ton CO2 menej ako v predchádzajúcich obdobiach.

Ďalším úspešným projektom, ktorý sme v spolupráci s touto obcou realizovali, je výmena verejného osvetlenia. Keďže verejné osvetlenie v obci bolo staré a už nevyhovujúce, obec sa ho rozhodla vymeniť. Svetelné zdroje boli vymenené za nové moderné LED zdroje. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena kabeláže. Aj túto investíciu spláca obec z dosiahnutých úspor.

Školy

SOŠSaP sv. Jozafáta v Trebišove

Zrekonštruované celky

 • Osadenie nového teplovodu
 • Rekonštrukcia kotolne a zriadenie nových strojovní
 • Výmena stropných ventilačných jednotiek
 • Zateplenie budov a oprava poškodených striech, opláštenie budovy
 • Osadenie fotovoltických panelov
 • Implementácia IoT zariadení

Výsledok

 • Úspora 25% pri dodávke tepla
 • Zníženie produkcie CO2 o 40 ton
 • Úspora nákladov na elektrickú energiu po zapojení fotovoltiky
 • Zvýšenie komfortu pre žiakov, učiteľov a ostatný personál
 • Zvýšenie spoľahlivosti zariadení
 • Smart riešenie – meranie IoT – online sledovanie spotrieb energie a tepla
MicrosoftTeams-image (6)

Spoločnosť KOOR Východ realizovala v areáli tejto školy tri projekty formou garantovanej energetickej služby. V úvode zrealizovala najdôležitejšie úsporné opatrenia, a to rekonštrukciu tepelného hospodárstva. Osadili sme nový predizolovaný teplovod v dĺžke 200 metrov k výcvikovej hale, boli tak vytvorené nové, efektívnejšie trasy k jednotlivým pavilónom. Jednotlivé budovy v areáli školy sme zateplili, opravili sme poškodené strechy a opláštenie jednej z budov.

V rámci druhej etapy KOOR Východ zrekonštruoval kotolňu a zriadil nové strojovne v dvoch pavilónoch školy, čím sa úplne zamedzilo havarijným stavom, ktoré boli v minulosti bežné. Po rekonštrukcii je možné vykurovať aj veľkú halu určenú na odborný výcvik, a to vďaka výmene pôvodných starých fukárov za moderné úsporné stropné ventilačné jednotky.

Posledný projekt realizovaný formou garantovanej energetickej služby bol zameraný na lokálnu výrobu a spotrebu elektrickej energie a implementáciu IoT zariadení. V škole vďaka nim prebieha online sledovanie spotrieb elektriny a tepla, čo pomáha vytvárať podmienky pre dlhodobé znižovanie nákladov na energie.

KOOR Východ osadil fotovoltické panely na streche prístavby pri výrobnej hale. Vyrobenú elektrickú energiu bude škola využívať na spotrebu v rámci celého areálu a v letných mesiacoch najmä na prevádzku kuchynských spotrebičov a klimatizácie v ubytovacej časti areálu. Inštalovaný výkon celkovo predstavuje 37,8 kWp a do plnej prevádzky bude projekt uvedený do polovice mája 2022.

priemyslenahala_1

Základná škola s materskou školou, Častá

Zrekonštruované celky

 • Nová kotolňa a riadenie vykurovania
 • Výmena okien a zateplenie budovy

Výsledok

 • Úspora vyše 20% tepla ročne na vykurovaní
 • Zníženie produkcie CO2 o viac ako 20%
 • Zníženie nákladov na pracovnú silu
 • Zvýšenie komfortu pre žiakov a personál ZŠ
 • Zvýšenie spoľahlivosti zariadení
 • Možnosť diaľkového sledovania

Základná škola v Častej sa borila s rovnakým problémom ako mnoho iných obecných škôl – vysoké náklady na energie, netesniace okná, nezateplená budova. So spoločnosťou KOOR uzatvorila koncesionársku zmluvu, v rámci ktorej KOOR prevzal na 12 rokov prevádzku kotolne a zrekonštruoval ju.

Pôvodná kotolňa bola vybavená štyrmi starými plynovými kotlami, z toho dva boli nefunkčné, takže škola potrebovala urgentne riešiť vykurovanie celého objektu. Kotly boli vymenené za dva nové kondenzačné značky Hoval. Zároveň bola prerobená rozvodová sústava, ktorá bola dovtedy poháňaná len jedným obehovým čerpadlom. To znamenalo, že sa nedalo kúriť iba v niektorých častiach, pavilónoch školy. Po rekonštrukcii už vie škola kúriť, respektíve regulovať teplotu podľa potreby a vyťaženosti jednotlivých pavilónov.

Vďaka tomu šetrí viac ako 20% spotreby plynu, čo ročne zabezpečí aj úsporu na produkcii CO2 viac ako 20 ton. K týmto dobrým výsledkom pomohli aj ďalšie energeticky úsporné opatrenia – výmena okien a zateplenie budovy, ktoré tiež zabezpečila spoločnosť KOOR.

Kotolňa je riadená na diaľku, dispečér spoločnosti KOOR má priamy online prístup ku kotlom v kotolni. Na diaľku tak dokáže skontrolovať všetky procesy, ktoré v nej prebiehajú. Škola tak nepotrebuje zamestnávať kuriča a šetrí na personálnych nákladoch.

hovaly2

Bytové domy

Bezručova Residence

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu z konca 30. rokov minulého storočia

Riešenie

 • Centrálny zdroj tepla – 4 kotly o celkovom výkone 1,2 MW so 100 percentnou zálohou
 • Centrálny zdroj chladu – tepelné čerpadlo voda-voda
 • Vysoký technologický štandard riešenia
 • Smart-metering, eIoT
 • Súčasťou kontraktu je záväzok dodať 2000 MWh tepla a 115 MWh chladu
 • Celková investícia spoločnosti KOOR – 750 tisíc eur bez DPH – bude splácaná vo forme energetickej služby počas obdobia 15 rokov s opciou na ďalších 15 rokov

Polyfunkčný objekt Bezručova Residence bol nanovo zrekonštruovaný v roku 2019 a súčasťou rekonštrukcie bolo aj vybudovanie nového zdroja tepla – kotolne, pre objekty Bezručova 3 a Bezručova 5. Spoločnosť KOOR, na základe údajov o spotrebách od developera, navrhla technické riešenie, vytvorila realizačný projekt, ktorý bol zapracovaný do projektu developera, a následne ho vo vysokom technologickom štandarde zrealizovala. Súčasťou realizovaného riešenia je aj vytvorenie MDS (miestnej distribučnej sústavy) elektrickej energie s diaľkovým odpočtom.

Spoločnosť KOOR prevádzkuje centrálny zdroj tepla pozostávajúci zo 4 kotlov, ktorý je rozdelený na dve sekcie, jedna pre rezidenčné priestory a druhá pre komerčné. Inštalované kotly majú sto percentnú zálohu – v prípade výpadku technológie alebo v prípade poruchy jedného z kotlov je schopný okamžite fungovať druhý kotol, ktorý zabezpečí plnohodnotnú prevádzku v celkovom požadovanom sto percentnom inštalovanom výkone. Do riešenia boli z pôvodného projektu implementované aj štyri studne, ktoré sa nachádzajú v suteréne objektu a slúžili na odčerpávanie spodnej vody. Napojením tepelných čerpadiel voda-voda sa využívajú na chladenie objektu.

V objekte Bezručova Residence je integrovaný diaľkový smart metering – eIoT, ktorého úlohou je cez dispečing spoločnosti KOOR v reálnom čase sledovať, vyhodnocovať a následne spracovávať informácie o spotrebách energií. Na základe týchto informácií je spotreba energií aktívne riadená s cieľom jej zníženia, resp. optimalizácie.

Rínok Rača

9 rezidenčných objektov s polyfunkciou a jeden čisto polyfunkčný objekt

Riešenie

 • Spoločná partnerská entita s developerom
 • 3 kotolne, celkový inštalovaný výkon – 2,7 MW
 • Malá fotovoltická elektráreň – výkon 200 kWp
 • Batériové úložisko (pripravované doplnenie na základe údajov reálnej spotreby)
 • 8 nabíjacích staníc
 • Smart metering, eIoT
 • Celkové investičné náklady presiahnu 1,85 milióna eur bez DPH

Na projekte Rínok Rača vytvoril KOOR spoločnú partnerskú entitu s developerom projektu, spoločnosťou BENCONT DEVELOPMENT. Táto novovzniknutá spoločnosť zabezpečila pre 9 rezidenčných objektov s polyfunkciou a jeden čisto polyfunkčný objekt výstavbu tepelného hospodárstva a kompletnej MDS (miestna distribučná sústava) elektrickej energie s dvoma trafami. Vďaka tomu sa do prevádzky jednoduchšie implementoval aj obnoviteľný zdroj energie vo forme fotovoltickej elektrárne. Prevádzkovateľom týchto sústav bude v zmysle dlhodobej zmluvy spoločnosť KOOR.

Miestna distribučná sieť bude, na základe dát z reálnej prevádzky, v budúcnosti doplnená o batériové úložiská, ktorých úlohou je najmä optimalizovať a efektívnejšie riadiť spotrebu elektrickej energie jednotlivých objektov, znížiť ich rezervovanú kapacitu, ukladať prebytočnú energiu z fotovoltickej elektrárne, zabezpečiť stabilnú a bezpečnú rozvodnú sieť či pomáhať pri manažovaní nabíjacích staníc pre elektromobily. Batériové úložisko v budúcnosti umožní aj obchodovanie s prebytkami elektrickej energie, čo bude mať pozitívny dopad na celkovú návratnosť investície. Použitím týchto technológií bude celý projekt výrazne „zelenší“, keďže batérie mu umožnia dodávať a aj spotrebovávať viac slnečnej energie, než je obvyklé pri inštalovaní iba samostatnej fotovoltiky. Potreby e-mobility bude pokrývať 8 nabíjacích staníc s inteligentným systémom riadenia spotreby (EMS).

Aj súčasťou tohto projektu je diaľkový smart metering – eIoT. Dispečing spoločnosti KOOR bude vďaka tomu v reálnom čase sledovať, vyhodnocovať a následne spracovávať informácie o spotrebách energií a na základe nich potom aktívne riadiť spotrebu energií, optimalizovať ju.

Vzdialený monitoring energií bude taktiež aplikovaný na každú bytovú a nebytovú jednotku v areáli, čím klienti získajú komplexný prehľad o dianí a spotrebe svojej domácnosti v reálnom čase. Mobilná aplikácia majiteľa informuje nielen o priemernej spotrebe energií za zvolené obdobie, no umožní aj nasadenie domácej automatizácie o tisíce smart prvkov (bezpečnostné prvky, žalúzie, svetlá, termostaty, vysávače a pod.).

Priemysel

Rajec Industries, Dubnica nad Váhom

Parametre projektu

 • Realizácia fotovoltiky na mieru
 • On-grid systém
 • Celoročná úspora viac ako 20 MWh elektrickej energie
 • Kompletný monitoring elektrickej siete vizualizáciou cez FusionSolar od Huawei
 • Fotovoltické panely Amerisolar 285Wp, 80ks
 • Výkonný striedač Huawei Sun 2000 20KTL

Projekt realizovaný pre spoločnosť Rajec Industry je implementáciou modernej fotovoltickej siete. Spoločnosť KOOR bola oslovená, aby pripravila návrh úsporného ekologického riešenia. Navrhli sme projekt s využitím fotovoltiky. Po schválení projektu zo strany zákazníka sme v rámci realizácie inštalovali 80 kusov fotovoltických panelov AS-6P30 Amerisolar s výkonom 285 Wp/kus a striedač Huawei Sun 20KTL M0. Na žiadosť klienta je celý systém vytvorený bez použitia batérie, vyrobená energia sa teda

okamžite posiela do siete. Pre účely monitoringu sme využili systém FusionSolar od Huawei, na ktorom si môže klient kedykoľvek pozrieť všetky údaje o účinnosti fotovoltiky, ale aj štatistické údaje za minulé obdobia.

Celkový výkon fotovoltického systému je na úrovni 20 MWh ročne. Klient vďaka tomuto riešeniu ušetrí až 8,5% elektrickej energie v priebehu jedného roka. Projekt financoval klient, celková investícia predstavuje viac ako 29 tisíc eur.

Iné projekty

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

Parametre projektu

 • Nový zdroj tepla tvorí kaskáda štyroch stacionárnych kondenzačných kotlov HOVAL Ultragas s tepelným výkonom 2×400 + 2×200 kW
 • Úpravu vody pre systém OPV zabezpečuje zmäkčovacia stanica Aquaterm
 • Akumulačný zásobník OPV od výrobcu Reflex má objem 1500l
 • Na jestvujúce vykurovacie telesá boli nainštalované regulačné ventily s termostatickými hlavicami Danfoss
 • Celé tepelné hospodárstvo riadi elektronický systém SCADA , • prostredníctvom ktorého je zriadený online monitoring a dispečerský dohľad 24/7

Projekt modernizácie a zvýšenia efektívnosti prevádzky tepelného hospodárstva v NÚRCH – Piešťany bol realizovaný v roku 2014. Štyri pôvodné teplovodné kotly, ktoré boli po 25-ročnej prevádzke opotrebované a morálne zastaralé, čo sa prejavovalo hlavne na znížení výkonu kotolne, už nepostačovali na kvalitné zásobovanie teplom a teplou vodou. Užívatelia pociťovali zníženie komfortu ako napr. nedokurovanie niektorých vetiev v okrajových častiach budov alebo znížením teploty teplej vody na odberných miestach. V systéme výroby a akumulácie OPV sa vytvárali usadeniny – tzv. inkrust, ktorý zvnútra poškodzoval rozvody, zanášal výmenníky a výtokové armatúry – batérie.

Výmena kotlov bola rovnako dôležitá ako inštalácia zmäkčovacej stanice pitnej vody, ktorá upravuje tvrdosť vody tak, aby sa predišlo tvorbe týchto usadenín. Staré teplovodné kotly boli nahradené novými – kondenzačnými, ktorých účinnosť sa pohybuje okolo sto percent. Nameraná účinnosť pôvodnej technológie kotolne sa pohybovala na 60-65 percentách.

Po realizácii energeticky efektívnych opatrení sa v tomto projekte vykazuje oproti pôvodným prevádzkovým nákladom úspora okolo 30 percent. Je to dostatočný rozdiel na to, aby to v priebehu desiatich rokov zaplatilo celú investíciu.

Nemocnica Svet zdravia, Galanta

Parametre projektu realizovaného formou GES

 • nové rozdeľovače a zberače vykurovacej vody s reguláciou a zmiešavaním
 • zmodernizovaný celý systém prípravy teplej vody
 • vybudovanie tepelnoregulačných uzlov
 • rekonštrukcia a modernizácia hlavnej výmenníkovej stanice
 • osadených 243regulačných ventilov s termostatickými hlavicami
 • projekt bol ukončený v roku 2020
 • monitorovanie spotrieb energií cez eIoT (teplo, studená voda na prípravu teplej a podružné plynové meradlá), monitorovanie vnútorných a vonkajších teplôt pomocou vlastnej meteostanice

V nemocnici v Galante KOOR realizoval projekt zameraný na modernizáciu a hospodárnosť pri správe, obsluhe a prevádzke technológie na distribúciu tepla a teplej vody. Pri návrhu riešenia projektu bolo potrebné najmä zohľadniť spôsob, akým je  areál pripojený na účinný centrálny zdroj tepla. Tým je geotermálny vrt ako obnoviteľný zdroj tepelnej energie, preto nebolo možné, vzhľadom na platnú legislatívu, uvažovať o odpojení a vybudovaní centrálnej kotolne pre areál nemocnice. Vyhodnotili sme to ako neekonomické a aj neekologické. Ostalo teda zachované a projekt GES pokryl rekonštrukciu a modernizáciu ostatných zariadení. 

Na pätách jednotlivých častí budov, kde boli prípojky z teplárne, boli nainštalované tepelnoregulačné uzly ovládané elektronickou reguláciou. Hlavná výmenníková stanica bola kompletne technicky prepracovaná a zrekonštruovaná. Pripojil na nový rozvádzač merania a regulácie. Pôvodná odovzdávacia stanica tepla nebola v dobrom technickom stave a nemala možnosť regulácie. V rámci GES projektu KOOR zmodernizoval výmenníkové stanice – boli vybudované nové rozdeľovače a zberače vykurovacej vody s reguláciou a zmiešavaním. Zároveň bol zmodernizovaný celý systém prípravy a distribúcie teplej vody.  

Celková výška úspor dosiahnutých týmito opatreniami bola taká vysoká, že postačovali aj na pokrytie investície do nového vybavenia kuchyne – všetky varné prístroje, ktoré boli pôvodne postavené na parnej technológii, boli vymenené za nové plynové spotrebiče. Zdroj pary – plynové kolty, bol následne vyradený z prevádzky. 

Zrealizované opatrenia priniesli nemocnici úspory vo výške 24 percent. 

Objekty Železníc Slovenskej republiky

Spoločnosť KOOR zrealizovala pre Železnice Slovenskej Republiky viac ako 60 projektov po celom Slovensku. Rekonštrukciou pôvodných kotolní alebo výstavbou nových zdrojov tepla v kombinácii s ďalšími navrhnutými opatreniami získali železničné stanice cenovo dostupné a vysoko úsporné riešenia.

Výpravná budova Železníc Slovenskej republiky, Prešov

Parametre projektu realizovaného formou GES

 • nový zdroj tepla s kondenzačným kotlami 3 x HOVAL UltraGas 300
 • 1 000 l zásobník na TÚV
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • namontovaných 360 termostatických ventilov na vykurovacích telesách
 • online monitoring technológie 24/7/365
 • v prevádzke od 9/2014
 • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1Eur Železniciam SR

Železničná stanica Prešov sa nachádza na trati Košice – Plaveč – Muszyna (PL). Odbočujú z nej trate do Humenného a do Bardejova.

Objekt železničnej stanice bol zásobovaný teplom z vlastnej nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne. V kotolni boli 3 kotly: ČKD Dukla PGV 40 s výkonom 420kW, kotol ČKD Dukla PGV 160 s výkonom 1 700kW a kotol Buderus GE615 s výkonom 820 kW, ktorý bol ako jediný v prevádzke. Z 3 zásobníkov na TÚV s objemom po 2 500 litrov bol v prevádzke len jeden.

KOOR v rámci EPC projektu v pôvodnej kotolni stavebne oddelil samostatný priestor pre inštalovanie nového zdroja tepla. V celej budove boli namontované termostatické ventily na všetky vykurovacie telesá, aby bolo možné regulovať teplotu v jednotlivých priestoroch.

Výpravná budova Železníc Slovenskej republiky, Siladice

Parametre projektu realizovaného formou GES

 • nový zdroj tepla s tepelnými čerpadlami DAIKIN Altherma HT 2 x 16 kW-žiadne spaliny a emisie CO2 pri prevádzke
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • online monitoring technológie 24/7/365
 • v prevádzke od 09/2013
 • po 10 rokoch prevod vlastníctva technológie za 1 Eur Železniciam SR

Železničná stanica Siladice sa nachádza na trati Leopoldov – Sereď – Galanta. Objekt bol pôvodne zásobovaný teplom z teplovodnej kotolne na tuhé palivo – čierne uhlie alebo koks. V kotolni sa nachádzal jeden kotol Viadrus U26 s menovitým výkonom 40 kW. Prísun paliva a odškvarovanie robili zamestnanci manuálne. Celková účinnosť výroby tepla sa pohybovala na úrovni 72 %.

KOOR v rámci EPC projektu navrhol a zrealizoval nový zdroj tepla – vysokoteplotné tepelné čerpadlo vzduch – voda. Vonkajšie jednotky boli umiestnené na fasáde objektu, vnútorné jednotky v priestoroch bývalého skladu. Pre potreby objektu boli použité 2 tepelné čerpadlá, každé s výkonom 16 kW. Ich prevádzka je plne automatická s online výstupom prevádzkových stavov na dispečing KOOR.

Prečo spolupracovať so spoločnosťou KOOR?

 • Sme etablovaný tím s unikátnym technologickým know-how v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov.
 • Zabezpečujeme komplexné služby, od ideového koncepčného návrhu, cez overenie efektívnosti návrhu, projektovú dokumentáciu až po financovanie, realizáciu a prevádzku energetickej infraštruktúry.
 • Poskytujeme vysoký technologický štandard realizácie projektov.
Zaujímajú vás novinky z oblasti energetických služieb?
PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA
KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56,
821 05 Bratislava
koor@koor.sk